اطلاعات بیست عضو اخیر ثبت شده در راهنمای تجاری اتاق تهران

ردیف
عضویت
نام عضو
نام انگلیسی
مدیرعامل
پست الکترونیک
1
حقوقی
دایا رهاورد جم
DAYA RAHAVARD JAM
جمشید توسلی
ajamt3 [at] yahoo.com
2
حقوقی
کاغذ کاربن لس ایران
IRAN CARBONLESS PAPER
محمد جعفر شهلائی نژاد
info [at] irancarbonlesspaper.com
3
حقیقی
ثناء صفار
modirbartar72402 [at] gmail.com
4
حقیقی
امیر فتوحی
amirfotouhi12 [at] gmail.com
5
حقوقی
بازرگانی آذرنگ صبا جرده
BAZARGANI AZERANG SABA JORDEH
الهام توکلی کجانی
info [at] azarangjordeh.com
6
حقیقی
محسن مهربانی
mehrabani.99 [at] mihanmail.ir
7
حقیقی
محمدرضا رسولی
dfhgdfv [at] yahoo.com
8
حقیقی
محمود نیکخواه بهرامی
nikkhahmail [at] gmail.com
9
حقوقی
پارس تجهیز گستر جم
PARS TAJHIZ GOSTAR JAM
محمدرضا خدابخشیان
info [at] parstajhizco.com
10
حقوقی
پایا توان محور
PAYATAVAN MEHVAR
اسد باباخانی
ababakhani70 [at] gmail.com
11
حقیقی
فرهاد عظیمی
farhadazimi6868 [at] gmail.com
12
حقیقی
عبدالکریم محمدمیری
abmiri [at] yahoo.com
13
حقیقی
محسن قوامپور
persianatoolsm [at] yahoo.com
14
حقیقی
مجید گودرزی
moghdid1395qc [at] gmail.com
15
حقیقی
هانیه حسینخانی
h.hosseinkhani20 [at] gmail.com
16
حقوقی
ایده گران سورن آب
EIDE GARAN SOREN AB
حامدرضا فقیهی سرشکی
sorenab.co [at] gmail.com
17
حقیقی
نیما عرب
info [at] payaliv.com
18
حقیقی
ندا نجفی
nedaanajafi [at] mihanmail.ir
19
حقیقی
وهاب امامی
vahab.emami [at] gmail.com
20
حقیقی
محمدمیثم هرسینی سرابی
mohammadmeysamharsinisarbi [at] iran.ir

جهت جلوگیری از سوء استفاده نرم افزارهای (رباتهای نرم افزاری) جستجوی ایمیل آنلاین، پست الکترونیک به فرمت فوق نمایش داده شده است، جهت استفاده بجای [at] از حرف @ استفاده نمایید.