نام

دریا گستر پوست

DARYA GOSTAR POOST

مدیرعامل

محمد خاکساری

MOHAMMAD KHAKSARI

رشته فعالیت
خدمات


شماره تماس

02133162890

پست الکترونیک (ایمیل)

msalmarine [at] gmail.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

آدرس

استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مركزی ، شهر تهران، شیوا ، خیابان شهید قاسمی شهرابی ، خیابان شهید حاج اكبر نوده فراهانی ، پلاك 15 ، طبقه اول

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما