نام و نام خانوادگی

مختار پورپناهی گل تپه

MOKHTAR POUR PANAHI GOL TAPPEH

رشته فعالیت
خدمات


شماره تماس

02155527800

پست الکترونیک (ایمیل)

pourpanahim [at] yahoo.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما