نام و نام خانوادگی

محمد حسین خوشنویسان

MOHAMMAD HOSEYN KHOSHNEVISAN

رشته فعالیت
خدمات


شماره تماس

02177686553

پست الکترونیک (ایمیل)

bladekh [at] iran.ir

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما