نام و نام خانوادگی

ترانه سادات جان فدا

TARANEH SADAT JANFADA

رشته فعالیت


شماره تماس

02177242240

پست الکترونیک (ایمیل)

tsj_janfada [at] yahoo.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما