نام و نام خانوادگی

عظیم روحی نیکی آباد

AZIM ROUHI NIKI ABAD

رشته فعالیت
خدمات


شماره تماس

02133875814

پست الکترونیک (ایمیل)

azimrohi147 [at] gmail.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما