نام و نام خانوادگی

سیدعلیرضا میربهبهانی

SEYEDALIREZA MIRBEHBAHANI

رشته فعالیت
چوب و کاغذ و مصنوعات وابسته


شماره تماس

02154530636

پست الکترونیک (ایمیل)

h.mirbehbahani [at] yahoo.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما