نام و نام خانوادگی

محمداسمعیل مرتضائی

MOHAMAD ESMAIEL MORTEZAIE

رشته فعالیت
خدمات


شماره تماس

0211111111

پست الکترونیک (ایمیل)

mortezae [at] mihanmail.ir

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما