نام و نام خانوادگی

کمال احمدی

KAMAL AHMADI

رشته فعالیت
خدمات


شماره تماس

03136623312

پست الکترونیک (ایمیل)

ahmadikamal56 [at] gmail.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما