نام و نام خانوادگی

محمد جاهدعزیزلو

Mohammad JAHED AZIZLOO

رشته فعالیت


شماره تماس

02186181324

پست الکترونیک (ایمیل)

jahedazizloo [at] gmail.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما