نام و نام خانوادگی

فرامرز محمدی

FARAMARZ MOHAMMADI

رشته فعالیت


شماره تماس

0212704256

پست الکترونیک (ایمیل)

Faramarzmohamadi40 [at] gmail.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما