نام و نام خانوادگی

ابراهیم اصغریه اهری

IBRAHIM ASGHARIYEH AHARI

رشته فعالیت


طبقه بندی براساس وب سایت کمپاس بین الملل - Kompass:
الکلها و اپوکسیدها - کد : 21690
الکلها و اپوکسیدها - کد : 21690

شماره تماس

02188400700

پست الکترونیک (ایمیل)

hamed.ahari [at] hotmail.com

نکته: در هنگام استفاده از ایمیل بجای عبارت [at] از حرف @ استفاده فرمائید

عضو محترم، در صورت تمایل به عدم نمایش اطلاعات خود در راهنمای تجاری اتاق، می توانید نسبت به حذف آن اقدام فرمایید.

حذف اطلاعات از راهنما